Newton’un Hareket Yasaları nedir?

Hareket bölümünde hareketin nasıl anlatılabileceğini görmüştünüz. Bu bölümde hareketin nasıl açıklanacağını öğreneceksiniz. Isaac Newton 17. yüzyılda cisimlerin niçin hareket ettiğini ya da etmediğini açıklayan üç yasa ortaya koydu. Bu yasalar Newton’un Hareket Yasaları olarak bilinir.

Newton’un hareket yasaları: 1. Eylemsizlik

Newton’un hareket yasalarının ilki olan eylemsizlik cisimlerin hareket durumunun değiştirilmesine karşı gösterdiği dirençtir. Hareket durumu bir cismin hızıdır (hem sürati hem de yönüdür). Öyleyse eylemsizlik bir cismin süratinin ya da yönünün değişmesine karşı koymasıdır.

Eylemsizliği düşünürken iki durumdan bahsedebiliriz, ya:

 1. Cisim duruyordur, hızı sıfırdır, v=0.
 2. Cisim sabit hızla belli bir yönde hareket ediyordur, v = sabit.

Eğer bir cismin üzerine etkiyen bileşke kuvvet sıfırsa yani dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeyse, cisim:

 • duruyorsa durmaya
 • sabit hızla gidiyorsa aynı sabit hızla gitmeye devam eder, sürati ve yönü değişmez.

Net kuvvet yoksa, sabit hızla giden bir cisim sonsuza kadar aynı yönde aynı hızla hareket etmeye devam eder.

Bir cismin hızının değişmesini ivme olarak adlandırmıştık, öyleyse eylemsizlik ilkesi bize bir cismin üzerindeki net kuvvet sıfırsa ivmesinin de sıfır olduğunu söyler.

Sabit hızla giden (düzgün doğrusal hareket yapan) ya da duran her cismin üzerindeki net kuvvet sıfırdır, cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Bir cismin hareketine devam edebilmesi için net kuvvet uygulamak gerekmez, eğer sabit hızla gidiyorsa üzerinde net kuvvet olmadan cisim hareketine devam eder.

\vec{F}_{net} = 0 \space ise, \space \vec{a} = 0, \space yani \space \vec{v} = sabit

Örnek Soru 1: Kızak nerede durur?

Şekildeki kızak bir tepeden serbest bırakılıyor sonra tepenin sonunda düz bir yol boyunca buzun üstünde hareket ediyor. Buz ile kızak arasında sürtünme olmadığını varsayarak, kızak nerede durur?

Newton'un hareket yasaları örnek 1

Çözüm:

Kızak tepeden aşağı inerken hızlanır, tepenin sonuna geldiğinde üzerindeki net kuvvet sıfırdır. (Sürtünme kuvvetinin olmadığını farz ediyoruz.) Öyleyse bu kızak durmaz, sürekli aynı hızla aynı yönde hareketine devam eder.

Gerçek hayatta sürtünmesiz ortam yoktur, bu nedenle tüm cisimler önünde sonunda dururlar. Ama eylemsizlik ilkesi dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde bir cisim için her zaman geçerlidir. Sürtünme kuvveti olsaydı ve kızağı buna eşit bir kuvvetle itseydik kızak yine sabit hızla hareket ederdi.

Eylemsizlik nedir sayfasında çeşitli örnekler bulabilirsiniz.

Newton’un hareket yasaları: 2. F=ma

Newton’un hareket yasaları, ikinci yasayla devam ediyor. Buna dinamiğin temel ilkesi de denir. Birinci yasada dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde bir cismin hızının değişmediği yani ivmesinin sıfır olduğunu öğrenmiştik. İkinci yasa, bir cismin üzerine etkiyen dengelenmemiş kuvvetler varsa hareket durumunun değişeceğini söyler. Net kuvvet sıfırdan farklıysa cisim ivmelenir. İvmelenme miktarı uygulanan kuvvetle doğru cismin kütlesiyle ters orantılıdır. Kuvvet ne kadar büyükse ivme o kadar büyük, kütle ne kadar büyükse ivme o kadar küçük olur. Matematiksel ifadesi Fnet = ma şeklindedir. (F=ma yazıldığında aslında Fnet kastedilmektedir.)

Bir cismi dururken harekete geçirmek, hareket ederken hızlandırmak ya da yavaşlatmak ve yönünü değiştirmek için cisme mutlaka bir kuvvet uygulanması anlamına gelir. Tersinden söylersek eğer bir cisme uygulanan bileşke kuvvet sıfırdan farklıysa cisim mutlaka ivme kazanır.

Kütlenin tanımı da ikinci hareket yasasından gelir. Kütle, net kuvvetin ivmeye oranıdır.

m = \frac{\vec{F}_{net}}{\vec{a}}

Net kuvvet vektörüyle ivme vektörünün yönü her zaman aynıdır. İvmenin yönünü bilirseniz net kuvvetin yönünü de bilirsiniz.

Birinci yasa, ikinci yasanın özel bir durumudur. Fnet=ma denkleminde a=0 olursa Fnet = 0 olmak zorundadır.

Kuvvetin biriminin Newton (N) olduğunu öğrenmiştik. Şimdi Newton biriminin aslında kilogram-metre bölü saniye kareye (kgm/s2) eşit olduğunu da görüyoruz.

Örnek soru 2: Çekilen kutunun ivmesi

Şekildeki kütlesi 5 kg olan kutu sürtünmesiz yüzeyde 20 N kuvvetle sağa doğru çekiliyor. Kutunun ivmesi kaç m/s2 dir?

Newton'un hareket yasaları örnek soru 2

Çözüm:

Kutunun üzerindeki kuvvetleri bir serbest cisim diyagramı çizerek gösterelim.

Newton'un hareket yasaları serbest cisim diyagramı 2

Düşeydeki bileşke kuvvet sıfırdır, çünkü kutunun ağırlığını zeminin uyguladığı normal kuvveti dengeler. Yatayda sadece uygulanan F = 20 N var, bu durumda Fnet = 20 N. Kutunun kütlesinin m = 5 kg olduğunu biliyoruz. Artık tek yapmamız gereken sayıları doğru yerlerine koymak.

\vec{F}_{net} = m \vec{a} \vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} \vec{a} = \frac{20 \space N}{5 \space kg} = 4 \space m/s^2

Buradan N/kg biriminin m/s2 ye eşit olduğunu da görüyoruz.

Newton’un ikinci hareket yasasının doğru olduğunu nereden biliyoruz?

Newton’un hareket yasaları: 3. Etki tepki

Newton’un hareket yasalarının üçüncüsü kuvvetlerin daima çiftler halinde olduğunu söyler. Asla tek başına bir kuvvet bulunmaz. Kuvvet iki cisim arasındaki etkileşimdir. Bu nedenle eğer birinci cisim ikinci cisme bir kuvvet uygularsa (etki), ikinci cisim de birinci cisme kuvvet uygular (tepki). Ancak etki ve tepki kuvvetleri aynı cisim üzerine uygulanmaz, farklı cisimler üzerine uygulanır. Bu nedenle etki-tepki kuvvet çiftleri dengelenmiş kuvvet oluşturmak zorunda değildir.

Örnek soru 3: İtilen iki kutu

Şekildeki sürtünmesiz düzlemde duran K ve L kutularının kütleleri sırasıyla 4 kg ve 2 kg’dır. K kutusu 30 N kuvvetle sağa doğru itildiğine göre L kutusunun üzerine uygulanan kuvvet kaç N’dur?

Newton'un hareket kanunları örnek 3

Çözüm:

Bu kez iki cismimiz var ikisinin de serbest cisim diyagramını çizerek kuvvetleri göstermekle başlayalım.

Newton'un hareket yasaları serbest cisim diyagramı 3

Önce düşey doğrultuyu inceleyelim. Hem K hem de L cisimlerinin ağırlıkları aşağı doğru ve bunu dengeleyen eşit ve zıt yönlü zeminin uyguladığı normal kuvveti var. (NK = – GK ve NL = – GL)

Şimdi yatay doğrultuya bakalım. K ve L cisimlerini birlikte iten tek bir kuvvet var. Bu kuvvet sağa doğru F = 30 N, sadece K cisminin üstünde etkiyor. K cismi L cismine temas ediyor bu nedenle K cismi L cismini sağa doğru FKL ile itiyor (etki). Aynı zamanda L cismi de K cismini FLK ile sola (tepki) itiyor. Bu iki kuvvet birbirine eşit büyüklükte ve zıt yönlü; ayrıca farklı cisimler üzerindeler.

Şimdi ikinci kanundan ivmeyi bulalım. İki cisim olduğunda formülde kütle olarak toplam kütle kullanılır. Çünkü artık bir cisimden değil sistemden bahsediyoruz.

m_{toplam} = 4 \space kg + 2 \space kg = 6 \space kg \vec{F}_{net} = m_{toplam} \vec{a}_{sistem} \space \vec{a}_{sistem} = \frac{30 \space N}{6 \space kg} = 5 \space m/s^2

Sistemin ivmesi L cisminin de ivmesine eşittir. L cisminin ivmesini bulduk, iki cisim birlikte hareket ettikleri için ivmeleri aynı çünkü. Şimdi L cismine bu ivmeyi kazandırabilecek olan kuvveti bulalım.

\vec{F}_{KL} = m_L \vec{a}_{sistem} \vec{F}_{KL} = 2 \space kg \times 5 \space m/s^2 = 10 \space N

K kutusunun L kutusu üzerine uyguladığı etki kuvvetini FKL = 10 N sağa doğru bulduk. L kutusunun K kutusuna uyguladığı tepki kuvveti de FLK = -10 N sola doğru

Etki tepki ilkesi nedirin örneklerle ayrıntılı açıklamaları ilginizi çekebilir.

Newton’un Hareket Kanunları ile ilgili Kazanımlar

9.3.3.1. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimlerin hareket durumlarını örneklerle açıklar.

 • İbn-i Sina’nın hareket konusunda yaptığı çalışmalara değinilir.

9.3.3.2. Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar.

 • Net kuvvet, ivme ve kütle arasındaki matematiksel model verilir.
 • Serbest cisim diyagramı üzerinde cisme etki eden kuvvetler gösterilir. Net kuvvetin büyüklüğü hesaplanarak yönü gösterilir.
 • Hesaplamalarda yatay düzlemde tek kütle ile sınırlı kalınır. Bileşenlere ayırma hesaplamalarına girilmez.
 • Yer çekimi ivmesi açıklanarak ağırlık hesaplamaları yapılır.

9.3.3.3. Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar.

 • Yatay ve düşey düzlemlerde etki-tepki kuvvetlerinin gösterilmesi sağlanır.
 • Matematiksel hesaplamalara girilmez.

“Newton’un Hareket Yasaları nedir?” üzerine 38 yorum

 1. çok saolun bu konudan hiçbir şey anlamıyordum sizin sayenizde anladım her şeyi not aldım artık çalışıcam 🙂

  Yanıtla
 2. 3. kanunun soru çözümünde son cümlenin ilk başında L kutusunun K kutusu üzerine uyguladığı etki diyor. Sanırım orası K kutusunun L kutusu üzerine uyguladığı etki olması gerek. Okuduğumda kafam karışmıştı eminim düzeltirseniz çok daha iyi olacak. Ve çok saolun çok işime yaradı. 😀

  Yanıtla
  • 1. Yasa: Cisimler hareketinin değişmesini istemez. Cisime uygulanan net kuvvet 0 ise cismin ivmesi 0’dır. 2. Yasa: Eğer net kuvvet sıfır değilse cisimin ivmesi değişir (ivme hızın zamana göre değişmesidir). Bu yasa kütlenin tanımının yapılmasını sağlar (matematik formülünü bulmamızı da sağlar kütle=kuvvet/ivme) ve bir cisime etki eden kuvveti bulmamızı sağlar (kuvvet=kütle.ivme) 3 yasa ise basitçe bir duvarı yumruklarsan elinin acıyacağını söyler. Hepsi bu

   Yanıtla
 3. spor bilimleri fakültesi öğrencisiyiim. spor da kuvvet ve gelişimi kapsamında Newton un hareket yasalarını bazı spor hareketleriyle örneklendirmemiz istendi. anlatımlarınız gayet güzel ama bu açıklamaları voleybol basketbol veya futbolla zar zor uyarlayabildim. belkide ben anlamamışımdır o ayrı mesele ama örnekleriniz arasına günlük hayatta yaşanılan şeyler veya bazı sportif faaliyetler ekleyebilir misiniz?

  Yanıtla
  • Vakit oldukça eklemeye çalışırım, ama ödev olduğuna göre biraz zorlanarak da olsa kendiniz yapmanız daha iyi olmuş.

   Yanıtla
 4. Siteyi yapanları kutluyorum. Gerçekten çok başarılı. MEB’in bazı fizik kitapları bir fecaat. O kitapları sizin hazırlamanızı çok isterdim. Fiziği bilmekle anlamak farklı şeyler ve bu sitede emeği geçenler fiziği sadece bilen değil, aynı zamanda anlayan kişiler. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bence kitap yazmayı ciddi olarak düşünün derim. Bu ülkenin buna ihtiyacı var. Başarılarınızın devamını diliyorum.

  Yanıtla
 5. ortam sürtünmesiz , bir küre duvara dokunuyor ama kuvvet 0 , tepki kuvveti olurmu ? sonuçta elektronlar haraket halindeler her zaman

  Yanıtla
 6. Proje ödevinde hoca kanunlar ile bir kaç tanede soru çözmemizi istemişti. Beni büyük bir zahmetten kurtardın çok teşekkürler 🙂

  Yanıtla
 7. Üniveristeye gidiyorum ve fizik dersi çok zorlayıcı temelim yoktu bu site sayesinde temelini oluşturuyorum emeği geçen herkese çok teşekkür ederim karşılıpınızı bulmanız duasıyla

  Yanıtla
 8. newtonun 3. yasası yanlış yazılmış
  doğrusu ise; ileriye gidebilmek için her zaman arkanda bir şey bırakman gerekir.

  Yanıtla
 9. merhaba, kuvvet ve ivme kütleden türetilmiş büyükler. Kütlenin tanımının kendinden türetilmiş büyüklüklerden geldiğini söylemek ne kadar doğru olur?

  Yanıtla
 10. Etki ve tepki yasasını en net şekilde anlatmışsınız. 11. Sınıfta kaç soru çözdüm bu konudan bilmiyorum lakin bu kadar net anlamamıştım onu biliyorum. Teşekkür ederim.

  Yanıtla
 11. merhaba, Newtonun 2. yasasında kütlenin tanımı yapılırken kütle, net kuvvetin ivmeye oranıdır, denilmiş fakat bu tanım yanlış yada eksik değil mi? en azından ivmeli hareket yapan cisimler için kütle… denilmesi gerekmiyor mu?(benim anladığım kadarıyla)

  Yanıtla
  • Kütle hareket durumunun değişimine gösterilen direncin bir ölçüsüdür. Hareket durumunun değişmesi hızın değişmesi demektir. Hızın değişmesine ivme diyoruz. Bir ciismde ivme ancak net kuvvet olursa olur. Yani duran bir cismin kütlesini ölçmek istersek, bildiğimiz bir net kuvvet uygularız ve bunun neden olduğu ivmesini ölçeriz. Yani kütlesi olması için ivmeli hareket yapması gerekmiyor kütlesi olan bir şeyin.

   Yanıtla

Yorum yapın

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.